VERKSAMHETEN I STORT
MEDLEMS- OCH TÄVLINGSAVGIFT
TRÄNING OCH VECKOTRÄFFAR
ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER
UTHYRNING AV DJERFSTUGAN
BASTUAVGIFTER
AKTIVA KARLSKOGA
KARTOR
TÄVLINGSANMÄLAN
FÖRSÄLJNING AV TÄVLINGSUTRUSTNING
TÄVLINGSANMÄLAN
AVRESA TILL TÄVLINGAR
RESEREGLEMENTE (ej uppdaterat på Internet, se "Lilla Gula")


VERKSAMHETEN I STORT

På OK Djerfs hemsida kan du finna det mesta om klubbens verksamhet. Här finns historik, organisation, tävlingsprogram, resultat, senaste nytt, foton från olika evenemang mm. 

Klubbens veckoprogram kan du läsa om här på hemsidan och i lokaltidningarna under rubriken ”Idrottsbrevlåda” eller motsvarande.

OK Djerfs klubblokal ligger i Nya Folkets Hus och här finns det mesta av klubbens dokumentation och materiel. Här finns materiel som skärmar, stiftklämmor, kartor, kopiator och dator, samt dokumentation som årsberättelse, arbetsplan, styrelseprotokoll, resultatlistor, VOF-nytt, Skogssport mm.


Medlems- och tävlingsavgift

Den som önskar bli medlem i klubben, kan antingen meddela detta till någon av styrelseledamöterna eller skicka ett mail via klubbens hemsida. OBS! Medlemsavgiften ska vara betald senast den 30 april ( ny medlem så snart man är invald i klubben, om det är efter detta datum). Detta är särskilt viktigt för dig som avser att tävla eller delta i andra aktiviteter. Problem kan annars uppstå, om klubbens idrottsförsäkring skulle behöva utnyttjas.

Ålder Medl.avg Tävl.avg Anmärkning
0 - 10 30 kr 0 kr Födda  2005 och senare
11 - 20 75 kr 250 kr Födda  1995 – 2004
21 - 74 200 kr 800 kr Födda  1941 – 1994
75 - 0 kr 350 kr Födda  1940 och tidigare

Tävlingsavgiften betalas inte in i förskott, vilket skedde tidigare.

Medlemmar som tävlat under året kommer att faktureras i efterhand för alla anmälningsavgifter till orienteringstävlingar upp till beloppet som anges i kolumnen ”Tävl.avg i ovanstående tabell.

Följande avgifter ersätts inte av klubben och faktureras alltid till medlemmen även om totala beloppet överstiger tävlingsavgiften

  • Anmälningsavgifter till tävlingar utomlands.
  • Anmälningsavgifter till ”Sommartävlingar” och O-rigens 5-dagars för andra än ungdomar och deltagare i elitklass. Med ”Sommartävlingar” avses tävlingar från midsommar t.o.m. juli förutom tävlingar som ingår i läger anordnade av klubben.
  • Tävling som du anmält dig till men inte startat i, oavsett anledning.
  • Efteranmälningsavgifter.
  • Hyra av SportIdent- och EMIT-bricka eller andra tilläggsavgifter.
  • Anmälningsavgifter till SM, Elitserien, Silva Junior Cup, där deltagande inte godkänts i förväg av OL-sektionen.
  • Stafetter där anmälan/uttagning inte organiserats av OL sektionen.
  • OL-sektionens ordförande kan i enstaka fall medge undantag från ovan beskrivna regler. Klubbens kassör ska informeras i varje enskilt fall.


TRÄNING OCH VECKOTRÄFFAR

De flesta av klubbens träningsaktiviteter sker på tisdagar och torsdagar med start kl 18.00  Aktuell information anslås på OK Djerfs hemsida och i lokalpressens ”Idrottsbrevlåda”


ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER

Som medlem i OK Djerf är du tillsammans med övriga medlemmar ansvarig för att klubbens lokaler och inventarier vårdas och sköts på ett bra sätt, samt att vi har god ordning och reda i våra lokaler. Är du sist så se till att ljuset är släckt och fönster och dörrar är stängda. Om du ser något som är skadat eller trasigt rapportera till ansvarig ledare eller lokalansvarig.


UTHYRNING AV DJERFSTUGAN

Medlemmar (OBS! endast för privat bruk)                      300 kr/dag
Skolor och ungdomsföreningar i Karlskoga                   300 kr/dag
Skolor och ungdomsföreningar utanför Karlskoga 600 kr/dag
Privatpersoner (inte medlemmar)                                   600 kr/dag
Företag                                                                         1 000 kr/dag
Övernattning vid endagshyra                                         300 kr
Bastu vid hyra av stuga 200 kr
Bastu vid hyra av stuga                                                 200 kr
För utebliven städning debiteras 600 kr


BASTUAVGIFTER

Medlemmar och besökande, som deltar i gemensam träning eller i klubbarbete betalar ingen avgift för dusch och bastu.

I övrigt gäller följande: Årskort 300 kr/person (endast medlemmar) eller 20 kr/gång.


AKTIVA KARLSKOGA

Aktiva Karlskoga är ett projekt vars syfte är att aktivera oss som bor i Karlskoga och inte minst utforska vår egen stad och dess omgivningar.

Vi delar ut kartor till alla hushåll i tätorten Karlskoga under våren. För våra besökare och de som bor utanför tätorten ska det finnas kartor att hämta gratis på ett eller flera ställen i Karlskoga. Ditt uppdrag är att besöka alla kontroller som finns utmärkta på kartan, när du genomfört detta kan du skicka eller maila in ditt resultat till oss och delta i utlottningen av fina priser.

Själva hemsidan för Aktiva Karlskoga hittar du på:
http://www.aktivakarlskoga.se


KARTOR

Kartor kan du köpa av Peter Olsson. A4-kartor 30 kr, A3-kartor 50 kr

Halva priset betalas för kartor, som inte är reviderade till aktuell status.


Tävlingsanmälan

Anmälan till tävlingar görs via EVENTOR. För att kunna göra detta måste ett personligt konto läggas upp. Kassören eller ansvarig för tävlingsanmälan hanterar detta. De uppgifter, som måste anges, är förutom namn och adress fullständigt personnummer samt en e-postadress.

Inbjudan till tävlingar finns på EVENTOR. Man kan läsa inbjudningarna utan att logga in. Anmälan till tävling ska normalt ske 10-14 dagar före tävlingsdatum, men variationer kan förekomma. Det går alltid att läsa i EVENTOR när anmälningstiden går ut

Information om tävlingar i vår närhet samt andra intressanta tävlingar finns att läsa på klubbens hemsida. Se månadsprogrammen.

Är du osäker på något kring tävlingar, klasstillhörighet etc, kontakta ansvarig ledare så får du hjälp.

För att kunna delta i tävling, i klubbens namn, måste du självklart ha betalat årets medlemsavgift.


FÖRSÄLJNING AV TÄVLINGSUTRUSTNING

Klubbdräkter, överdrags- och tävlingskläder, säljs av Jan Hansson

Kläderna säljs till subventionerade priser.


TÄVLINGSANMÄLAN

Anmälan till individuella tävlingar göras via EVENTOR. För att kunna göra detta måste ett personligt konto läggas upp och detta sköter Henrik Lindblad (telefon 578 68). De uppgifter som måste anges är, förutom namn och adress, fullständigt personnummer samt en mailadress. Inbjudningar till tävlingar finns på EVENTOR , och dessa kan man se utan att logga in. Senaste anmälan är i normala fall ca 10-14 dagar men kan variera från tävling till tävling. När anmälan går ut går alltid att läsas i inbjudan samt på EVENTOR. Information om tävlingar i vår närhet samt andra intressanta tävlingar finns också att läsa på OK Djerfs hemsida, se månadsprogrammen.

För att få möjlighet att anmäla sig måste man självklart även ha betalt medlemsavgiften.

Om du är osäker på något kring tävling, klasstillhörighet osv kontakta ansvarig ledare så hjälper han eller hon dig.


RESEREGLEMENTE (Läs även resepolicyn)

Resereglementet är inte uppdaterat på Internet, se "Lilla Gula"!

Kostnader för resor med egen bil, kostnader för logi, biljettkostnader för resor med allmänna kommunikationsmedel i samband med tävlingar, kurser och representation, ersätts av klubben. Avseende resor till tävlingar gäller att dessa ska vara sanktionerade av klubben för att ersättning ska betalas. Vilka tävlingar som är sanktionerade framgår av det tävlingsprogram som klubben publicerar i början av varje tävlingssäsong. Till SM, Elitserien, Silva Junior Cup och till sanktionerade kavlar betalar klubben reseersättning enbart till uttagna löpare, dvs löpare godkända av ordförande i OL-sektionen.

Om ersättning utgår från förbund eller samåkning sker med annan klubb reduceras ersättningen. För vissa aktiviteter krävs godkännande från ordförande i OL-sektionen.

A RESEERSÄTTNING

A1 Mästerskap (exkl. KM och DM), budkavlar, läger, kurser, representation

Ersättning vid färd utan släpfordon 15 kr/mil.
Ersättning vid färd med husvagn eller annat släpfordon 18 kr/mil.
Om det är praktiskt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt för klubben, att färdas med allmänna kommunikationsmedel, ersätts kostnaden för biljett/biljetter.
OBS! Att godkännande ska inhämtas från sektionsordförande i förväg.

A2 Sanktionerade tävlingar (se Tävlingsprogrammet)

Medpassagerare i privatbil (HD 21 och äldre) skall betala 5 kr/mil till bilägaren.
För medpassagerare (HD 20 och yngre) betalar klubben 5 kr/mil och passagerare, dock högst 15 kr/mil. OBS! Särskilda skäl skall föreligga och samråd med sektionsordförande måste ske innan avresa.

A3 Klubbmedlemmar boende på annan ort

Moment A1 och A2 gäller, med den skillnaden att ersättning också utgår för deltagande i DM. Högst 15 kr/mil utbetalas.

A4 LOGIKOSTNADER

Vid deltagande i aktiviteter enligt moment A1 och A2, på sådant avstånd från hemorten och då aktiviteten pågår under flera dagar, ersätts den faktiska kostnaden för enklare logi och frukost, mot uppvisande av kvitto.

B ANDRA ERSÄTTNINGAR

B1 Rankingavgift

Rankingavgift betalas av klubben under förutsättning att tävlingsavgift betalats. Lämna kvitto på betald avgift till kassören eller skicka betalningsanmodan.

B2 Övrigt

Sektionsordförande eller klubbordförande kan besluta om ersättning till för klubbmedlem utvecklande aktiviteter som inte täcks av ersättningar enligt moment A.

ALLMÄNT

Alla reseräkningar ska skickas över resp. Sektionsordförande för attest. Reseräkningar kan lämnas löpande under året men kom ihåg att lämna in räkningarna i god tid före 31 december efter höstsäsongens slut. Blankett för reseräkning finns på klubbens hemsida.

Den som beställer logi, transport, hyra av fordon etc ska till leverantören alltid uppge sitt namn och försäkra sig om att detta sedan återfinns på leverantörens faktura.


Webmaster: bengt.gruvberger@gamla.okdjerf.se
Senast ändrad: 2015-02-28